VC

Physix sử dụng màu sắc làm thước đo để đo chất lượng.
Khỉ làm được, tại sao chúng ta không?
Có thể được sử dụng trên bất kỳ điện thoại di động hoặc máy tính nào, với định vị địa lý, giám sát thời gian thực của bất kỳ thứ gì từ chuối hoặc phim, hoặc cà phê ngon nhất trong thành phố.
1 nghìn tỷ đô la.
rẻ.